Sơn phủ Alkyd màu hồng đơn (AK-574) - thùng 5 lít

Sơn phủ Alkyd màu hồng đơn (AK 574) thùng 5 lít

Sơn có khả năng bám dính cao✅sơn màng sơn khô nhanh✅sơn
✅sơn Dùng sơn phủ trang trí cho các kết cấu sắt thép✅sơn phủ cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước✅sơn phủ
✅sơn phủ Quy cách đóng gói: lon 1 lít✅sơn phủ alkyd màu thùng 5 lít và thùng 20 lít
Mã sản phẩm: 1.064
Đơn vị: lít
Giá bán: 90.000 đ
Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
Click để xem thêm 1.064

Sơn phủ Alkyd màu hồng đơn (AK 574) thùng 5 lít

✅sơn 1✅sơn SƠN PHỦ ALKYD – XÁM SÁNG (AK 574 )

✅sơn phủ

✅sơn phủ alkyd màu Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd✅sơn bột màu✅sơn phủ dung môi và các phụ gia✅sơn phủ

✅sơn alkyd hải âu

✅sơn alkyd Sơn có khả năng bám dính cao trên bề mặt lớp lót chống gỉ✅sơn phủ alkyd màu

✅sơn dầu alkyd

✅sơn hải âu Dùng sơn phủ trang trí cho các kết cấu sắt thép✅sơn phủ alkyd màu cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước…

✅sơn một thành phần hải âu

✅sơn một thành phần

✅sơn phủ hải âu màu hồng đơn ✅sơn phủ màu hồng đơn ✅son alkyd hai au ✅son alkyd ✅son mot thanh phan ✅son hai au ✅sơn phủ alkyd màu ✅sơn hải âu ✅sơn một thành phần hải âu ✅sơn một thành phần ✅son alkyd ✅son mot thanh phan ✅son hai au ✅sơn phủ alkyd màu ✅sơn alkyd hải âu ✅sơn alkyd ✅sơn một thành phần ✅son alkyd ✅son mot thanh phan ✅son hai au ✅Sơn phủ Alkyd màu ✅sơn ✅sơn alkyd ✅sơn một thành phần ✅son alkyd ✅son mot thanh phan ✅son phu hai au mau hong don ✅son phu mau hong don ✅sơn ✅sơn alkyd ✅sơn một thành phần ✅son alkyd ✅son dau alkyd ✅son hai au ✅son phu mau hong don ✅sơn ✅sơn alkyd ✅sơn một thành phần ✅sơn phủ hải âu màu hồng đơn ✅sơn phủ màu hồng đơn ✅son hai au ✅son phu mau hong don ✅sơn ✅sơn alkyd ✅sơn dầu alkyd ✅sơn hải âu ✅sơn phủ màu hồng đơn ✅son hai au ✅son phu mau hong don ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn phủ alkyd màu ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅son hai au ✅sơn phủ alkyd màu ✅sơn hải âu ✅sơn một thành phần hải âu ✅sơn một thành phần ✅son alkyd ✅son mot thanh phan ✅son phu hai au mau hong don ✅son phu mau hong don ✅sơn ✅sơn alkyd ✅sơn dầu alkyd ✅sơn hải âu ✅sơn phủ màu hồng đơn ✅son phu mau hong don ✅sơn ✅sơn alkyd ✅sơn dầu alkyd ✅sơn hải âu ✅sơn phủ màu hồng đơn ✅son hai au ✅son mot thanh phan hai au ✅son mot thanh phan ✅son hai au ✅sơn alkyd ✅sơn phủ màu hồng đơn ✅son mot thanh phan ✅son phu hai au mau hong don ✅son phu mau hong don ✅sơn ✅sơn alkyd ✅sơn một thành phần ✅sơn phủ hải âu màu hồng đơn ✅sơn phủ màu hồng đơn ✅son hai au ✅son phu mau hong don ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn phủ alkyd màu ✅sơn hải âu ✅sơn phủ màu hồng đơn ✅son hai au ✅son mot thanh phan hai au ✅son mot thanh phan ✅son hai au ✅sơn phủ alkyd màu ✅sơn một thành phần ✅sơn phủ hải âu màu hồng đơn ✅sơn phủ màu hồng đơn
✅son dau alkyd
✅son hai au TT
✅son mot thanh phan hai au
✅son phu hai au mau hong don
✅son phu mau hong don TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
✅sơn hải âu
✅Sơn phủ Alkyd màu
✅sơn ĐVT
✅sơn phủ
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd MỨC CHỈ TIÊU
✅sơn dầu alkyd
✅sơn phủ hải âu màu hồng đơn
✅sơn phủ màu hồng đơn 1
✅son alkyd hai au
✅son dau alkyd
✅son hai au Mầu sắc
✅son mot thanh phan hai au
✅son phu hai au mau hong don
✅son phu mau hong don
✅sơn hải âu
✅Sơn phủ Alkyd màu
✅sơn Xám sáng
✅sơn phủ
✅sơn dầu alkyd
✅sơn hải âu 2
✅sơn một thành phần hải âu
✅sơn phủ hải âu màu hồng đơn
✅sơn phủ màu hồng đơn Độ nhớt (ở 25oC ) – không nhỏ hơn
✅son alkyd hai au
✅son dau alkyd
✅son hai au Giây
✅son mot thanh phan hai au
✅son phu hai au mau hong don
✅son phu mau hong don 60
✅sơn hải âu
✅sơn phủ
✅sơn phủ alkyd màu 3
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn dầu alkyd
✅sơn hải âu Tỷ trọng ( ở 25oC)
✅sơn một thành phần hải âu
✅sơn phủ hải âu màu hồng đơn
✅sơn phủ màu hồng đơn Kg/lít
✅son alkyd hai au
✅son dau alkyd
✅son hai au 1✅sơn alkyd hải âu11 (± 0✅sơn alkyd02)
✅son mot thanh phan hai au
✅sơn hải âu
✅son hai au 4
✅Sơn phủ Alkyd màu
✅sơn phủ
✅sơn phủ alkyd màu Hàm rắn (% theo thể tích)
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn dầu alkyd
✅sơn hải âu %
✅sơn một thành phần hải âu
✅sơn phủ hải âu màu hồng đơn
✅sơn phủ màu hồng đơn 42
✅son alkyd hai au
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan 5
✅son phu hai au mau hong don
✅sơn hải âu
✅son hai au Độ bám dính (ISO 2409)
✅Sơn phủ Alkyd màu
✅sơn phủ
✅sơn phủ alkyd màu Điểm
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn dầu alkyd
✅sơn hải âu 1
✅sơn một thành phần hải âu
✅son alkyd hai au
✅son alkyd 6
✅son dau alkyd
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan Chiều dày màng khô đề nghị
✅son phu hai au mau hong don
✅sơn hải âu
✅son hai au mm
✅Sơn phủ Alkyd màu
✅sơn phủ
✅sơn phủ alkyd màu 50 -100
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn một thành phần hải âu
✅sơn một thành phần 7
✅sơn phủ hải âu màu hồng đơn
✅son alkyd hai au
✅son alkyd Định mức tiêu hao lý thuyết
✅son dau alkyd
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan m2/lít
✅son phu hai au mau hong don
✅sơn hải âu
✅son hai au 8✅sơn dầu alkyd5 (50mm)
✅Sơn phủ Alkyd màu
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd 8
✅sơn dầu alkyd
✅sơn một thành phần hải âu
✅sơn một thành phần Thời gian khô (với chiều dày màng khô 50mm)
✅sơn phủ hải âu màu hồng đơn
✅sơn phủ màu hồng đơn + Khô bề mặt
✅son alkyd hai au
✅son alkyd + Khô hoàn toàn
✅son dau alkyd
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan
✅son phu hai au mau hong don
✅son phu mau hong don Giờ
✅sơn hải âu
✅Sơn phủ Alkyd màu
✅sơn 25oC
✅sơn phủ
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd 35oC
✅sơn dầu alkyd
✅sơn phủ hải âu màu hồng đơn
✅sơn phủ màu hồng đơn 6
✅son alkyd hai au
✅son dau alkyd
✅son hai au 4
✅son mot thanh phan hai au
✅sơn hải âu
✅son hai au 24
✅Sơn phủ Alkyd màu
✅sơn phủ
✅sơn phủ alkyd màu 18
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn một thành phần hải âu
✅sơn một thành phần 9
✅sơn phủ hải âu màu hồng đơn
✅son alkyd hai au
✅son alkyd Thời gian sơn lớp tiếp theo ( với chiều dày màng khô 50 mm)✅sơn alkyd hải âu
✅son dau alkyd
✅son hai au + Tối thiểu
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan + Tối đa
✅son phu hai au mau hong don
✅sơn hải âu
✅son hai au Giờ
✅Sơn phủ Alkyd màu
✅sơn phủ
✅sơn phủ alkyd màu 12
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn một thành phần hải âu
✅sơn một thành phần Ngày
✅sơn phủ hải âu màu hồng đơn
✅son alkyd hai au
✅son alkyd < 30
✅son dau alkyd
✅son phu hai au mau hong don
✅son phu mau hong don 10
✅sơn hải âu
✅Sơn phủ Alkyd màu
✅sơn Dung môi pha loãng
✅sơn phủ
✅sơn phủ alkyd màu Tỷ lệ pha thêm
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn dầu alkyd
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần hải âu
✅sơn một thành phần %
✅sơn phủ hải âu màu hồng đơn
✅son alkyd hai au
✅son alkyd AS 02
✅son dau alkyd
✅son hai au ( 0 – 5 %)
✅son mot thanh phan hai au
✅sơn hải âu
✅son hai au 11
✅Sơn phủ Alkyd màu
✅sơn phủ
✅sơn phủ alkyd màu Khả năng tương hợp với lớp sơn trước
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn dầu alkyd
✅sơn hải âu Hệ sơn Alkyd chống gỉ✅sơn alkyd
✅sơn một thành phần hải âu
✅son alkyd hai au
✅son alkyd 12
✅son dau alkyd
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan Khả năng tương hợp của lớp sơn khác lên nó
✅son phu hai au mau hong don
✅sơn hải âu
✅son hai au Hệ sơn Alkyd
✅Sơn phủ Alkyd màu
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd 13
✅sơn dầu alkyd
✅sơn một thành phần hải âu
✅sơn một thành phần Phương pháp sơn
✅sơn phủ hải âu màu hồng đơn
✅son alkyd hai au
✅son alkyd Súng phun✅sơn hải âu chổi hoặc cọ lăn
✅son dau alkyd
✅son phu hai au mau hong don
✅son phu mau hong don 14
✅sơn hải âu
✅Sơn phủ Alkyd màu
✅sơn Bao bì
✅sơn phủ
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd Hệ sơn 1 thành phần
✅sơn dầu alkyd
✅sơn hải âu Thùng 20 lít & 5 lít
✅sơn một thành phần hải âu
✅son alkyd hai au

✅son alkyd 2✅sơn dầu alkyd SƠN PHỦ ALKYD – VÀNG CAM (AK 653 )

✅son dau alkyd

✅son hai au Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd✅sơn một thành phần hải âu bột màu✅sơn một thành phần dung môi và các phụ gia✅sơn hải âu

✅son mot thanh phan hai au

✅son mot thanh phan Sơn có khả năng bám dính cao trên bề mặt lớp lót chống gỉ✅sơn một thành phần hải âu

✅son phu hai au mau hong don

✅son phu mau hong don Dùng sơn phủ trang trí cho các kết cấu sắt thép✅sơn phủ hải âu màu hồng đơn cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước…

✅sơn hải âu

✅son hai au

✅Sơn phủ Alkyd màu ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn phủ alkyd màu ✅sơn hải âu ✅sơn phủ màu hồng đơn ✅son hai au ✅son phu mau hong don ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅sơn phủ alkyd màu ✅sơn hải âu ✅sơn phủ màu hồng đơn ✅son hai au ✅son mot thanh phan hai au ✅son mot thanh phan ✅son hai au ✅sơn phủ alkyd màu ✅sơn hải âu ✅sơn phủ màu hồng đơn ✅son alkyd hai au ✅son alkyd ✅son mot thanh phan ✅son hai au ✅sơn phủ alkyd màu ✅sơn hải âu ✅sơn một thành phần hải âu ✅sơn một thành phần ✅son alkyd ✅son mot thanh phan ✅son hai au ✅sơn phủ alkyd màu ✅sơn alkyd hải âu ✅sơn alkyd ✅sơn một thành phần ✅son alkyd ✅son mot thanh phan ✅son hai au ✅Sơn phủ Alkyd màu ✅sơn ✅sơn alkyd ✅sơn một thành phần ✅son alkyd ✅son mot thanh phan ✅son phu hai au mau hong don ✅son phu mau hong don
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd TT
✅sơn dầu alkyd
✅sơn một thành phần hải âu
✅sơn một thành phần TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
✅sơn phủ hải âu màu hồng đơn
✅son alkyd hai au
✅son alkyd ĐVT
✅son dau alkyd
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan MỨC CHỈ TIÊU
✅son phu hai au mau hong don
✅Sơn phủ Alkyd màu
✅sơn 1
✅sơn phủ
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd Mầu sắc
✅sơn dầu alkyd
✅sơn một thành phần hải âu
✅sơn một thành phần
✅sơn phủ hải âu màu hồng đơn
✅son alkyd hai au
✅son alkyd Vàng cam
✅son dau alkyd
✅son phu hai au mau hong don
✅son phu mau hong don 2
✅sơn hải âu
✅Sơn phủ Alkyd màu
✅sơn Độ nhớt (ở 25oC ) – không nhỏ hơn
✅sơn phủ
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd Giây
✅sơn dầu alkyd
✅sơn một thành phần hải âu
✅sơn một thành phần 60
✅sơn phủ hải âu màu hồng đơn
✅son dau alkyd
✅son hai au 3
✅son mot thanh phan hai au
✅son phu hai au mau hong don
✅son phu mau hong don Tỷ trọng ( ở 25oC)
✅sơn hải âu
✅Sơn phủ Alkyd màu
✅sơn Kg/lít
✅sơn phủ
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd 1✅sơn phủ màu hồng đơn16 (± 0✅son alkyd hai au02)
✅sơn dầu alkyd
✅sơn phủ hải âu màu hồng đơn
✅sơn phủ màu hồng đơn 4
✅son alkyd hai au
✅son dau alkyd
✅son hai au Hàm rắn (% theo thể tích)
✅son mot thanh phan hai au
✅son phu hai au mau hong don
✅son phu mau hong don %
✅sơn hải âu
✅Sơn phủ Alkyd màu
✅sơn 40
✅sơn phủ
✅sơn dầu alkyd
✅sơn hải âu 5
✅sơn một thành phần hải âu
✅sơn phủ hải âu màu hồng đơn
✅sơn phủ màu hồng đơn Độ bám dính (ISO 2409)
✅son alkyd hai au
✅son dau alkyd
✅son hai au Điểm
✅son mot thanh phan hai au
✅son phu hai au mau hong don
✅son phu mau hong don 1
✅sơn hải âu
✅sơn phủ
✅sơn phủ alkyd màu 6
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn dầu alkyd
✅sơn hải âu Chiều dày màng khô đề nghị
✅sơn một thành phần hải âu
✅sơn phủ hải âu màu hồng đơn
✅sơn phủ màu hồng đơn mm
✅son alkyd hai au
✅son dau alkyd
✅son hai au 50 -100
✅son mot thanh phan hai au
✅sơn hải âu
✅son hai au 7
✅Sơn phủ Alkyd màu
Định mức tiêu hao lý thuyết
m2/lít
8✅son alkyd7 (50mm)
8
Thời gian khô (với chiều dày màng khô 50mm)
+ Khô bề mặt
+ Khô hoàn toàn
Giờ
25oC
35oC
6
4
24
18
9
Thời gian sơn lớp tiếp theo ( với chiều dày màng khô 50 mm)✅sơn một thành phần
+ Tối thiểu
+ Tối đa
Giờ
12
Ngày
< 30
10
Dung môi pha loãng
Tỷ lệ pha thêm
%
AS 02
( 0 – 5 %)
11
Khả năng tương hợp với lớp sơn trước
Hệ sơn Alkyd chống gỉ✅sơn phủ hải âu màu hồng đơn
12
Khả năng tương hợp của lớp sơn khác lên nó
Hệ sơn Alkyd
13
Phương pháp sơn
Súng phun✅son dau alkyd chổi hoặc cọ lăn
14
Bao bì
Hệ sơn 1 thành phần
Thùng 20 lít & 5 lít

1. Sơn Epoxy Bestmix2. Bảng giá sơn nước Nippon3. Bảng giá sơn INTEK4. Bảng giá sơn nước - sơn trang trí Kova 5. Bảng giá sơn Kansai6. Bảng giá Sơn vạch giao thông Rainbow7. Bảng giá Sơn tàu biển Rainbow8. Bảng giá sơn chịu nhiệt Rainbow9. Bảng giá nhóm sơn nước cao cấp Rainbow10. Bảng giá nhóm sơn Epoxy Rainbow 11. Bảng giá nhóm sơn Alkyd cao cấp Rainbow12. Bảng giá nhóm sơn PU - PU chống thấm cao cấp Rainbow13. Sơn chống ăn mòn rainbow14. Sơn nước gốc dầu RAINBOW - Cement mortar paint15. Bảng giá Sơn nung Rainbow16. Bảng giá SƠN KLC17. Bảng giá sơn gỗ OSEVEN18. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu19. Bảng giá sơn Alkyd Hải Âu20. Bảng giá sơn PU Hải Âu21. Bảng giá sơn Cao Su clo hóa Hải Âu22. Bảng giá Sơn chịu nhiệt Hải Âu23. Bảng giá sơn biến tính Hải Âu24. Bảng giá sơn Acrylic Hải Âu25. Bảng giá sơn Bê tông Hải Âu

Bảng giá sơn Alkyd Hải Âu

Danh mục Giá bán
sơn alkyd hải âu✅Sơn phủ Alkyd màu xanh lá cây (AK-275) - thùng 1 lít 86.000
sơn alkyd✅Sơn phủ Alkyd màu xanh lá cây (AK-275) - thùng 5 lít 83.000
sơn dầu alkyd✅Sơn phủ Alkyd màu xanh cẩm thạch (AK-262) - thùng 20 lít 80.000
sơn hải âu✅Sơn phủ Alkyd màu xanh dương (AK-352) - thùng 1 lít 87.000
sơn một thành phần hải âu✅Sơn phủ Alkyd màu xanh hòa bình (AK-355) - thùng 1 lít 86.000
sơn một thành phần✅Sơn phủ Alkyd màu xanh hòa bình (AK-355) - thùng 20 lít 80.000
sơn phủ hải âu màu hồng đơn✅Sơn phủ Alkyd màu trắng (AK-790) - thùng 5 lít 85.000
sơn phủ màu hồng đơn✅Sơn phủ Alkyd màu vàng cam (AK-653) - thùng 5 lít 96.000
son alkyd hai au✅Sơn phủ Alkyd màu đỏ nâu (AK-550) - thùng 1 lít 82.000
Sơn phủ Alkyd màu vàng cam (AK-655) - thùng 20 lít 92.000
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >>
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

1.032 Hộp nổi Lioa 3 lỗ vuông
✅ 7.091đ / cái (chưa VAT)
mua
Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468
Chuyên cung cấp Sơn phủ Alkyd màu hồng đơn (AK 574) thùng 5 lít ✅giao hàng trên toàn quốc, ✅nhanh chóng theo yêu cầu. ✅Sơn phủ Alkyd màu hồng đơn (AK 574) thùng 5 lít chính hãng✅Sơn Hải Âu được biết đến từ một thương hiệu sơn đến từ quân đội (tiền thân của hãng sơn từ một trong những đơn vị thành viên của tổng công ty ba son).✅Hãng sơn Hải Âu nổi tiếng ở phân khúc chuyên các dòng sơn công nghiệp hàng hải, đạt chuẩn chất lương theo tiêu chuẩn ISO Mỹ. Bên cạnh đó còn đạt nhiều thành tích do Nhà nước trao tặng và người tiêu dùng bình chọn.