Sơn phủ Alkyd màu trắng (AK-790) - thùng 20 lít

Sơn phủ trắng AK 790

Sơn có khả năng bám dính cao✅sơn màng sơn khô nhanh✅sơn
✅sơn Dùng sơn phủ trang trí cho các kết cấu sắt thép✅sơn phủ cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước✅sơn phủ
✅sơn phủ Quy cách đóng gói: lon 1 lít✅sơn phủ alkyd màu thùng 5 lít và thùng 20 lít
Mã sản phẩm: 1.930
Đơn vị: lít
Giá bán: 73.810 đ
Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
Click để xem thêm 1.930

Sơn phủ trắng AK 790

✅sơn 1✅sơn SƠN PHỦ ALKYD – XÁM SÁNG (AK 752 )

✅sơn phủ

✅sơn phủ alkyd màu Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd✅sơn bột màu✅sơn phủ dung môi và các phụ gia✅sơn phủ

✅sơn alkyd hải âu

✅sơn alkyd Sơn có khả năng bám dính cao trên bề mặt lớp lót chống gỉ✅sơn phủ alkyd màu

✅sơn hải âu

✅sơn một thành phần hải âu Dùng sơn phủ trang trí cho các kết cấu sắt thép✅sơn phủ alkyd màu cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước…

✅sơn một thành phần

✅son alkyd hai au  

✅son alkyd ✅son hai au ✅son mot thanh phan hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn phủ alkyd màu ✅sơn một thành phần hải âu ✅son hai au ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn phủ alkyd màu ✅sơn một thành phần hải âu ✅son hai au ✅sơn ✅sơn alkyd ✅sơn hải âu ✅sơn một thành phần hải âu ✅son hai au ✅sơn ✅sơn alkyd ✅son alkyd hai au ✅son alkyd ✅son hai au ✅sơn ✅sơn alkyd ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅Sơn phủ trắng AK ✅sơn ✅sơn alkyd ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn phủ alkyd màu ✅sơn alkyd hải âu ✅sơn alkyd ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn phủ alkyd màu ✅sơn một thành phần hải âu ✅sơn một thành phần ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn phủ alkyd màu ✅sơn một thành phần hải âu ✅son hai au ✅son mot thanh phan hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn phủ alkyd màu ✅sơn một thành phần hải âu ✅son hai au ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn phủ alkyd màu ✅sơn một thành phần hải âu ✅sơn ✅sơn một thành phần hải âu ✅son hai au ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn phủ alkyd màu ✅sơn một thành phần hải âu ✅son hai au ✅son mot thanh phan hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn phủ alkyd màu ✅sơn một thành phần hải âu ✅sơn một thành phần ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn một thành phần hải âu ✅son hai au ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn phủ alkyd màu ✅sơn một thành phần hải âu ✅son hai au ✅son mot thanh phan hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn phủ alkyd màu ✅son alkyd hai au ✅sơn ✅sơn một thành phần hải âu ✅sơn một thành phần ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn phủ alkyd màu ✅sơn một thành phần hải âu ✅sơn một thành phần ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn phủ alkyd màu ✅sơn một thành phần hải âu ✅sơn một thành phần ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan
✅Sơn phủ trắng AK
✅sơn TT
✅sơn phủ
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần
✅son alkyd hai au ĐVT
✅son alkyd
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan MỨC CHỈ TIÊU
✅Sơn phủ trắng AK
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd 1
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần
✅son alkyd hai au Mầu sắc
✅son alkyd
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan  
✅Sơn phủ trắng AK
✅sơn phủ
✅sơn phủ alkyd màu Xám sáng
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn một thành phần
✅son alkyd hai au 2
✅son alkyd
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan Độ nhớt (ở 25oC ) – không nhỏ hơn
✅Sơn phủ trắng AK
✅sơn phủ
✅sơn phủ alkyd màu Giây
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần hải âu 60
✅sơn một thành phần
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan 3
✅Sơn phủ trắng AK
✅sơn phủ
✅sơn phủ alkyd màu Tỷ trọng ( ở 25oC)
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần hải âu Kg/lít
✅sơn một thành phần
✅son alkyd
✅son hai au 1✅sơn alkyd hải âu11 (± 0✅sơn alkyd02)
✅son mot thanh phan hai au
✅sơn phủ
✅sơn phủ alkyd màu 4
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần hải âu Hàm rắn (% theo thể tích)
✅sơn một thành phần
✅son alkyd
✅son hai au %
✅son mot thanh phan hai au
✅Sơn phủ trắng AK
✅sơn 42
✅sơn phủ
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần hải âu 5
✅sơn một thành phần
✅son alkyd
✅son hai au Độ bám dính (ISO 2409)
✅son mot thanh phan hai au
✅Sơn phủ trắng AK
✅sơn Điểm
✅sơn phủ
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd 1
✅sơn hải âu
✅son alkyd
✅son hai au 6
✅son mot thanh phan hai au
✅Sơn phủ trắng AK
✅sơn Chiều dày màng khô  đề nghị
✅sơn phủ
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd mm
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần
✅son alkyd hai au 50 -100
✅son alkyd
✅Sơn phủ trắng AK
✅sơn 7
✅sơn phủ
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd Định mức tiêu hao lý thuyết
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần
✅son alkyd hai au m2/lít
✅son alkyd
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan 8✅sơn hải âu5 (50mm)
✅Sơn phủ trắng AK
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd 8
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần
✅son alkyd hai au Thời gian khô (với chiều  dày màng khô 50mm)                               
✅son alkyd
✅son hai au + Khô bề mặt
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan + Khô hoàn toàn
✅Sơn phủ trắng AK
✅sơn phủ
✅sơn phủ alkyd màu  
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd Giờ
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần
✅son alkyd hai au 25oC
✅son alkyd
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan 35oC
✅Sơn phủ trắng AK
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd 6
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần
✅son alkyd hai au 4
✅son alkyd
✅Sơn phủ trắng AK
✅sơn 24
✅sơn phủ
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd 18
✅sơn hải âu
✅son alkyd
✅son hai au 9
✅son mot thanh phan hai au
✅Sơn phủ trắng AK
✅sơn Thời gian sơn lớp tiếp theo ( với chiều dày màng khô 50 mm)✅sơn alkyd hải âu                      
✅sơn phủ
✅sơn phủ alkyd màu + Tối thiểu
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd + Tối đa
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần
✅son alkyd hai au Giờ
✅son alkyd
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan 12
✅Sơn phủ trắng AK
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd Ngày
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần
✅son alkyd hai au < 30
✅son alkyd
✅Sơn phủ trắng AK
✅sơn 10
✅sơn phủ
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd Dung môi pha loãng
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần hải âu Tỷ lệ pha thêm
✅sơn một thành phần
✅son alkyd
✅son hai au  
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan %
✅Sơn phủ trắng AK
✅sơn phủ
✅sơn phủ alkyd màu AS 02
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd ( 0 – 5 %)
✅sơn hải âu
✅son alkyd
✅son hai au 11
✅son mot thanh phan hai au
✅Sơn phủ trắng AK
✅sơn Khả năng tương hợp với lớp sơn trước
✅sơn phủ
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd Hệ sơn Alkyd chống gỉ✅sơn alkyd
✅sơn hải âu
✅son alkyd
✅son hai au 12
✅son mot thanh phan hai au
✅Sơn phủ trắng AK
✅sơn Khả năng tương hợp của lớp sơn khác lên nó
✅sơn phủ
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd Hệ sơn  Alkyd
✅sơn hải âu
✅son alkyd
✅son hai au 13
✅son mot thanh phan hai au
✅Sơn phủ trắng AK
Phương pháp sơn
Súng phun✅sơn một thành phần hải âu chổi hoặc cọ lăn
14
Bao bì
Hệ sơn 1 thành phần
Thùng 20 lít & 5 lít

2✅sơn hải âu SƠN PHỦ ALKYD – VÀNG CAM (AK 653 )

Được  sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd✅sơn một thành phần bột màu✅son alkyd hai au dung môi và các phụ gia✅sơn một thành phần hải âu

Sơn có khả năng bám dính cao trên bề mặt lớp lót chống gỉ✅sơn một thành phần

Dùng sơn phủ trang trí cho các kết cấu sắt thép✅son alkyd cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước…

 

TT
TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐVT
MỨC CHỈ TIÊU
1
Mầu sắc
 
Vàng cam
2
Độ nhớt (ở 25oC ) – không nhỏ hơn
Giây
60
3
Tỷ trọng ( ở 25oC)
Kg/lít
1✅son hai au16 (± 0✅son mot thanh phan hai au02)
4
Hàm rắn (% theo thể tích)
%
40
5
Độ bám dính (ISO 2409)
Điểm
1
6
Chiều dày màng khô  đề nghị
mm
50 -100
7
Định mức tiêu hao lý thuyết
m2/lít
8✅son mot thanh phan7 (50mm)
8
Thời gian khô (với chiều  dày màng khô 50mm)                                 
+ Khô bề mặt
+ Khô hoàn toàn
Giờ
25oC
35oC
6
4
24
18
9
Thời gian sơn lớp tiếp theo ( với chiều dày màng khô 50 mm)✅son alkyd hai au                      
+ Tối thiểu
+ Tối đa
Giờ
12
Ngày
< 30
10
Dung môi pha loãng
Tỷ lệ pha thêm
 
%
AS 02
( 0 – 5 %)
11
Khả năng tương hợp với lớp sơn trước
Hệ sơn Alkyd chống gỉ✅son alkyd
12
Khả năng tương hợp của lớp sơn khác lên nó
Hệ sơn  Alkyd
13
Phương pháp sơn
Súng phun✅Sơn phủ trắng AK chổi hoặc cọ lăn
14
Bao bì
Hệ sơn 1 thành phần
Thùng 20 lít & 5 lít

 

Bảng màu sơn Hải Âu

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

2.234 Khẩu trang 3M 9914 (hộp 10 cái)
✅ 35.000đ / cái (chưa VAT)
mua
Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:
Zalo, Facebook, điện thoại của bộ phận bán hàng
090-388-0098 Ms. Thương

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468
bảo lộc✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 biên hòa✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 buôn ma thuột✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 ban mê thuột✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 cam ranh✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 cao lãnh✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 cà mau✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 cẩm phả✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 châu đốc✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 chí linh✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 đà lạt✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 điện biên phủ✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 đông hà✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 đồng hới✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 đồng xoài✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 hà tiên✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 hạ long✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 hội an✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 huế✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 long khánh✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 long xuyên✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 móng cái✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 mỹ tho✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 nha trang✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 phan rang✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 tháp chàm✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 phan thiết✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 phúc yên✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 phủ lý✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 pleiku✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 quy nhơn✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 rạch giá✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 sa đéc✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 sầm sơn✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 sông công✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 tam điệp✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 tam kỳ✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 tân an✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 thủ dầu một✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 tuy hòa✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 uông bí✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 việt trì✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 vinh✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 vị thanh✅, ✅Sơn phủ trắng AK 790 vĩnh yên